2021 Agenda

세션 주제별 아젠다를 확인해 보십시오.
2021년 11월 3일 수요일

11:00 am – 12:15 pm
12:15 pm – 1:00 pm
점심 식사 및 온디맨드 세션 살펴보기
1:00 pm – 1:30 pm
1:30 pm – 2:00 pm
2:00 pm – 2:30 pm
2:30 pm – 3:00 pm
휴식 및 온디맨드 세션 살펴보기
3:00 pm – 3:30 pm
3:30 pm – 4:00 pm
4:00 pm – 4:30 pm
커머셜 컨텐츠 & 디지털 애셋 매니지먼트 (DAM)
4:30 pm – 5:00 pm
5:00 pm – 5:15 pm
맺음말